Nederlands nl
  • English en
  • français fr
  • Nederlands nl
Al onze maskers voldoen aan AFNOR SPEC S76-001
Nederlands nl
  • English en
  • français fr
  • Nederlands nl
Winkelwagen 0

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit

Christophe Rome
handelsnaam: Netromex

Adres:
Wouwstraat 103, 2640 Mortsel, België

E-mail: info@netromex.be
CBE: 0509.927.218
BTW: BE0509927218


Artikel 2 - Algemene bepalingen

De e-commerce website van Christophe Rome, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Wouwstraat 103, 2640 Mortsel, België, BTW BE 0509927218, CBE 0509.927.218 (hierna Netromex) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten te kopen in haar webshop.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen die door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”) worden geplaatst. Bij het plaatsen van een bestelling via shop.cdw-art.com dient de Klant deze Voorwaarden expliciet te accepteren, waarbij Klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. 

Artikel 3 - Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, altijd inclusief BTW en alle andere vereiste rechten of belastingen die de Klant moet dragen.  

Eventuele verzend-, reserverings- of administratiekosten die in rekening worden gebracht, moeten afzonderlijk worden gespecificeerd.

De opgegeven prijs heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals schriftelijk vastgelegd. De bijgaande foto's zijn bedoeld als decoratie en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs inbegrepen zijn.

Artikel 4 - Beschikbaarheid

Ondanks dat de online catalogus en e-commerce website met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, is het toch mogelijk dat informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in de productselectie binden Netromex niet. Netromex is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie uitsluitend gehouden tot een middelenverbintenis. Netromex is in geen geval aansprakelijk ingeval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.

Indien de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringsvoorwaarden of werkwijze, dan verzoeken wij de Klant vooraf contact op te nemen met onze klantenservice.

De productselectie is geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door Netromex worden gewijzigd of ingetrokken. Netromex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5 - Online aankopen

Via shop.cdw-art.com kan de Klant producten selecteren en bestellen. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betalingswijzen: 

  • met creditcard
  • met pinpas

Netromex heeft het recht om een bestelling te weigeren op grond van een ernstige tekortkoming van de kant van de klant met betrekking tot zijn bestellingen of in het geval dat de weergegeven prijs of specificaties van een product onjuist zijn als gevolg van technische of menselijke fouten.

Artikel 6 - Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webshop worden geleverd in België, Frankrijk, Spanje en Duitsland.

Levering geschiedt per post.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling bij de klant afgeleverd. 

Elke zichtbare beschadiging en / of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering dienen door de Klant onmiddellijk aan Netromex te worden gemeld.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant op het moment dat de goederen fysiek zijn ontvangen door de Klant (of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is). Het risico gaat echter over op de Klant bij levering aan de vervoerder wanneer de vervoerder de opdracht heeft gekregen om de goederen te vervoeren en deze mogelijkheid werd niet aangeboden door Netromex.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van Netromex tot het moment dat de Klant de goederen volledig heeft betaald.

Indien nodig verbindt de Klant zich ertoe om derden te informeren over het eigendomsvoorbehoud van Netromex, bijv. aan iedereen die zou proberen beslag te leggen op artikelen die niet volledig zijn betaald.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op klanten in hun hoedanigheid van consumenten die online artikelen kopen bij Netromex.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn vervalt 14 kalenderdagen na de datum waarop de goederen fysiek zijn ontvangen door de Klant of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Netromex in een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant een kennisgeving sturen van zijn beslissing om het herroepingsrecht uit te oefenen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

In elk geval heeft de Klant niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag dat hij Netromex op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen om de goederen terug te sturen of over te dragen aan Netromex. De Klant is op tijd als hij de goederen heeft teruggestuurd voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het geretourneerde product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, heeft Netromex het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een vergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen bepalen.

Alleen artikelen die in de originele verpakking worden geretourneerd, samen met alle accessoires, instructies en factuur of kassabon, kunnen worden geretourneerd.

Als de klant zich terugtrekt uit de overeenkomst, zal Netromex alle betalingen die tot dan toe van de klant zijn ontvangen, inclusief standaard verzendkosten, terugbetalen met een maximum van 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop Netromex door de klant op de hoogte werd gesteld van zijn beslissing om de overeenkomst op te zeggen. . Voor verkoopovereenkomsten mag Netromex wachten met terugbetaling tot alle goederen zijn teruggestuurd, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.  

Eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant een andere leveringsmethode kiest dan de goedkoopste standaardlevering die door Netromex wordt aangeboden, worden niet terugbetaald. 

Netromex zal de Klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In ieder geval zullen de Klant geen kosten in rekening worden gebracht in verband met een dergelijke terugbetaling.

Artikel 9 - Garantie

De consument heeft bepaalde wettelijke rechten onder de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de aankoop van consumptiegoederen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Deze rechten blijven van kracht ongeacht enige commerciële garantie.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs overleggen. Klanten wordt aangeraden de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de klant thuis worden afgeleverd, moet de klant contact opnemen met de klantenservice van Netromex en het product op eigen kosten aan Netromex retourneren.

Bij constatering van een tekortkoming dient de Klant Netromex zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. In ieder geval dient elk gebrek binnen twee maanden na ontdekking door de Klant te worden gemeld. Hierna komen alle rechten op reparatie of vervanging te vervallen.

De garantie is nooit van toepassing als er gebreken zijn die ontstaan als gevolg van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het is ontworpen, het niet opvolgen van de bedieningsinstructies of handleiding, modificaties of wijzigingen aan het artikel. ruw gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of onjuist gebruik.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van zes maanden vanaf de aankoopdatum, of indien van toepassing bij levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs geleverd door de Klant.

Artikel 10 - Klantenservice

De klantenservice van Netromex is te bereiken via e-mail op info@netromex.be of per post op het volgende adres Wouwstraat 103, 2640 Mortsel, België. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via de bovengenoemde contactmethoden van de klantenservice. 

Artikel 11 - Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van enige andere rechten waarop Netromex recht heeft, is de Klant een rente verschuldigd van 10% per jaar over het niet-betaalde bedrag in geval van niet of niet-tijdige betaling die van rechtswege ingaat op de datum van de overtreding. van het contract en zonder kennisgeving. Bovendien is de Klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd en zonder ingebrekestelling 10% van het desbetreffende bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande is Netromex gerechtigd de onbetaalde of onvolledig betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12 - Nietigverklaring - niet-afstand doen

Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, heeft dit op geen enkele manier invloed op de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen.

Het nalaten op enig moment door Netromex om een van de rechten uiteengezet in deze Voorwaarden af te dwingen, of om enig gelijkwaardig recht uit te oefenen, zal nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal deze rechten nooit ongeldig maken.

Artikel 13 - Wijziging van de voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden wanneer er expliciet naar wordt verwezen, en de algemene verkoopvoorwaarden van Netromex. In geval van inconsistenties hebben de huidige voorwaarden voorrang.

Artikel 14 - Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups zullen dienen als bewijsvoering.

Artikel 15 - Toepasselijk recht - bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de klant een consument is, zijn alleen de rechtbanken van het Netromex-district bevoegd in geval van geschillen.